Миронівська міська ТГ
Офіційний вебсайт
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Стабільність, розвиток, соціальна  відповідальність

Дата: 22.11.2023 14:07
Кількість переглядів: 791

Фото без опису


Про діяльність Миронівського заводу з виготов­лен­ня круп та комбікормів у 2023 році розповідає Олександр Жукотан­ський, голова правління ПрАТ "МЗВКК", генеральний директор ТОВ "Катери­но­пільський елева­тор", керівник напряму елева­тори та комбікормове виробництво відомої між­народної компанії у сфері харчових та агротех­но­логій ПрАТ "МХП".

 

— Олександре Васильовичу, цей рік, як і по­передній, еко­но­міка України працює в умовах війни. Як це вплинуло на ваше ви­робництво, його обсяги, розвиток?

— МХП – лідер у виробництві ком­бікормів в Україні. Три заводи – Миронівський завод з виготовлення круп і комбікормів (МЗВКК), ТОВ "Катеринопіль­ський елеватор" та ТОВ "Відокремлений комплекс по виробництву комбікормів" (ВКВК) – сумарно виготовляють понад 30% ко­рмів від загальної кількості його ви­робництва в державі.

МЗВКК має три лінії виробницт­ва комбікорму сумарною потужністю 90 т за годину, яким забезпечуємо інші підприємства МХП; олієпресовий цех  з потужністю переробки 1 050 т на­сі­ння соняшника на добу, виробницт­во круп, потужністю переробки 360 т зе­рна на добу; елева­тори зернових ку­льтур та для олійних культур, лінія гра­нуляції соняшникового лушпиння, потужністю 5 т/год.

Показники виробництва в порів­нянні з минулим роком стабільні, а по деяких підрозділах навіть збіль­ши­лись.

Не припиняється робота щодо зме­ншення собівар­тості продукції, вдос­коналення процесів виробництва, про­дов­жу­ється постійна модернізація та реконструкція обладна­ння.

Встановлена ще одна лінія очистки лушпиння, проведена реконструкція сушарки в олійно-пресовому цеху, впровад­жує­ться друга черга логіс­ти­­ки, відбуваю­ться заміни програм­них забезпечень ОПЦ та ККЦ.

Для зниження ризиків сьогодення та їх негативного впли­ву на вироб­ни­цтво встановлено генератори, які змо­жуть повністю забезпечити без­пере­бійну роботу заводу на період блек­аутів.

Щоб підприємство могло функ­ці­онувати стабільно, його продукцію по­трібно реалізовувати. А отже не­об­хідно показати покупцю, що вона виготовляється в належних умовах та відповідає всім вимогам стандартів, розроб­ле­них міжнародними асоціа­ціями. Тож, наші сертифікати мають величезне значення для успішної реалізації проду­кції. За 2023 рік було підтверджено відповідність системи менеджменту вимогам нової версії між­народного стандар­ту BRCGS що­до виробництва харчового про­дукту — олії соняш­ни­кової, отрима­но сер­ти­фікат, що підтвер­джує ко­шерність олії соняшникової, серти­фі­ковано си­стему менеджменту в частині вироб­ництва олії на відпо­відність вимогам Халяль.

У комбікормовому виробництві вперше сертифіковано систему ме­неджменту на відповідність вимогам міжнарод­ного стандарту GLOBAL GAP щодо виробництва кормів.

— Підприємства МХП завжди були лідерами по наповненню бюджету громади і країни. Яка ситуація в цьому році?

— Стабільна робота наших під­приємств — це основа добро­буту гро­мади і країни. Протягом 9 місяців 2023 року Миронівський завод з ви­готовлення круп і ком­бі­кормів  спла­тив близько 134 млн грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

До загальнодержавного бюджету, зокрема, перера­х­­овано 37,7 млн грн, до місцевих бюджетів — 46,1 млн грн.

Єдиного соціального внеску на за­гально­обо­в'язкове дер­жавне соціа­ль­не страхування робітників підприєм­ства сплачено 50,2 млн грн.

Всього до бюджету всіх рівнів Ми­ронівської ОТГ надійшли податки за 9 місяців 2023 року від МЗВКК, МПЗ "Легко", ПрАТ "МХП", ТОВ НВФ "Урожай", МХП Логістика та ін­ших на загальну суму близько 355 млн. грн

Загальна сума сплачених податків, зборів та внесків компанією МХП скла­дає понад 4,2 млрд грн.

— Багато працівників компанії  з початком війни мобілізовані до ЗСУ. Чи підтримуєте з ними  зв’я­зки, як допомагаєте?

— В МХП, як соціально відпові­да­льній компанії, розу­мі­ють, що со­ці­альна адаптація та інтеграція демо­білізованих залежить не тільки від де­р­жави. Це — наш спільний вик­лик та задача — кожної родини, гро­мади, біз­несу і держави. Україна має від­но­влюватись і люди, які нас захищали, мають бути максимально залучені до відбудови.

Саме тому розроблено комплексну підтримку для мобілізованих та вете­ранів ЗСУ, а також членів їх родин у соціальному, психологічному та фізи­чному відновленні "МХП-Поряд". Ме­та цієї програми життє­стійкості – реінтегрувати де­­мо­білі­зованих спів­робітників після по­вернення з війсь­ко­вої служби, вра­ховуючи зміни фізи­ч­ного, менталь­ного станів та сенсів жи­­ття. Створити системні рішення для україн­ських компаній щодо змін у корпора­тивній культурі, бізнес-про­­цесах при працевлашту­ванні но­вих працівни­ків-ветеранів та по­вер­не­нні демобілізованих працівників.

Для демобілізованих працівників розроблені етапи реінтеграції, які впро­ваджують індивідуально для ко­жного від 6 місяців до 1,5 року. Сюди входить юридична під­тримка, фізична та психологічна реабілітація, профе­сійна адаптація, допомога у розвитку соціальних зв'язків і гро­мадського впливу.

Станом на сьогодні в МХП мо­бі­лі­зовано понад 2200  працівників, де­мо­білізовано – 230, 167 праців­ни­ків-вете­ранів вже повернулись до ро­бо­ти.

Для мобілізованих співробітників МХП компанія надає таку допомогу:

 щомісячна матеріальна допомога у розмірі зарплати, забезпечення тех­засобами, авто, одягом, броне­жи­лета­ми, регулярна комунікація та шану­ва­ння, медичний супровід у разі по­ранення, допомога родині у ви­рішенні побутових питань, допомога родині у розшуку безвісті зниклого.

Працівники МЗВКК долучаються до допомоги мобілі­зо­ваним колегам й щомісячно здійснюють відрахува­ння до 5% своєї заробітної плати для ЗСУ.

— Багато життєво важливих про­грам для розвитку громади впро­ваджуються за підтримки і фі­нансової участі МХП. Розкажіть про це детальніше.

— МЗВКК разом зі стратегічним партнером — благодій­ним фондом "МХП-Громаді" — розвиває Ми­ро­нів­ську громаду, аби тут було комфо­ртно жити, втілює проєкти за участі місцевого бізнесу й органів місцевої влади.

Беручи в них участь, мешканці гро­мади самі можуть стати рушіями змін. Конкурс "Час діяти, Миро­нів­щино!" — це гра­нти на соціально-ва­ж­ливі ініціативи. Тільки протягом 2023-го року Благо­дійний фонд на­дав грантів у 13 областях України на суму майже в 13 млн грн. Це — і класи безпеки в школах, і допомога з облаштування укриттів, і створення чи ремонт дитячих/спортивних май­данчиків, підтримка локаль­них мед­закладів та ін. 14 проєктів-перемож­ців маємо і в нашій громаді. Їх ініціа­тори отримали фінансування від фонду на загальну суму 1 млн грн.

Окрім цього, МЗВКК разом з БФ "МХП-Громаді" втілює низку про­єктів з підтримки місцевого бізнесу. Один з таких – конкурс бізнес-ідей "Роби своє", який цьогоріч суттєво масштабувався у цілих три конку­р­си. Класичний "Роби своє" – для під­тримки локальних біз­несів. Весною спільно з Українським ветеранським Фондом Мінветеранів реалізували #Варто "Робити Своє" – надали гра­нти для ветеранів і членів їхніх родин. А з 22 вересня стартував ще один конкурс – для сфери харчу­вання "Ро­би своє з Kurator" для HoReCa. Кон­курс бізнес-ідей "Роби своє" приніс Миронівці трьох переможців, які от­римали по 100 тис грн для втілення своїх ідей.

Такий запит на гранти демонструє, що українці хочуть працювати, ство­рювати робочі місця та наповню­вати місцеві бюджети. І МХП, маючи екс­пертизу в цьому, готове надати все­бі­чну підтримку в розвитку локаль­но­го бізнесу. У 2023 році в межах "Роби своє" надано 80 грантів локаль­ним підприємцям на понад 6 млн грн.

Один з принципів компанії: ве­ли­кий бізнес тільки тоді буде успіш­ним, якщо будуватиме навколо себе еко­си­с­тему малих і середніх бізнесів

Важлива для компанії і культурна ідентичність. Наші військові виборю­ють сьогодні право українців на жи­т­­тя, на власні сенси, на свободу і вибір. Війна, яку ми всі переживаємо – це ві­йна культур і світоглядів. Тому ку­ль­­тура є важливим фактором в цій бо­ротьбі, оскі­льки саме через куль­ту­ру ми створюємо і поширюємо ва­ж­ливі для нас цінності і сенси. Серед таких проєктів від МХП – покази ук­раїнських фільмів у межах проєкту "Кіно заради Перемоги!".

— Загально відомо, що перспек­тиву має той, хто не стоїть на місці, а постійно розвивається. Які зміни відбуваються в цей час у вашій компанії?

— Постійний розвиток — не про­сто традиція, а принцип існування ком­панії.

Кілька років тому компанія почала трансформацію в кулінарну, і цей про­цес невпинно триває. Ми щодня працюємо, щоб годувати людей і про­понувати їм якомога більше якіс­них та смачних страв, виготовлених із вико­ристанням найсучасніших харчових технологій.

Один із напрямів трансформації МХП в кулінарну компанію — робо­та у сегментах HoReCa та рите­йлу. Вже зараз МХП спільно з парт­нерами про­понує українцям смачну й без­пе­чну шаурму та інший стритфуд у по­над 100 точках мережі вуличної їжі Do­ner Маркет. А завдяки роботі по­над 200 магазинів "М'ясо­маркет" по всій Україні у споживачів є доступ до широкого асортименту м'яса, м'я­со-ковбасних виробів, кулінарії та ін­ших продуктів харчування. "М'ясо­ма­ркет" є й у Миронівці. Він від­кри­вся у липні 2022 року на Гетьма­н­ській, 16 біля нашого МПЗ "Легко". У магазині є великий вибір м'яса, м'я­со-ков­басні вироби, напівфаб­ри­кати, свіжа, смачна кулінарія, а також піца.

Загалом у Київській області пра­цю­ють 8 "М'ясо­мар­кетів" і 10 зак­ла­дів мережі безпечної вуличної їжі Dо­ner Маркет.

Навіть під час повномасштабного вторгнення транс­формація продов­жується.

Велика війна, звісно, вплинула на нашу роботу, але тільки на самому по­чатку. Загалом наші під­приємства не зупинялися ні на годину. Але в пер­ший місяць припи­нилось виготов­ле­ння доопрацьованих продуктів, сфо­ку­сувалися на курятині, напів­фаб­ри­ка­тах "Легко" і м'ясо-ковбасних виро­бах торгової марки "Бащин­сь­кий". То­бто на самому початку війни, коли в країні був хаос, виробляли базову про­дукцію, най­по­т­рібнішу в той час. А згодом повернулися до всіх попе­ре­дніх позицій і ста­більно пра­цюємо, розвиває­мось та залишаємось соціа­ль­но відповідальним парт­нером гро­мади і її жителів.

Ми, як підприємства із переробки сільськогосподар­ської сировини, ви­словлюю всім подяку за працю та від­даність землі. Пишаюсь кожним пра­цівником, їх завзяттям, сміливістю та майстерністю.

Сьогодні наші колеги не лише бо­ронять Україну, а стоять щитом над на­ми, аби ми могли працювати, обро­бляти землі та докладати всіх зусиль для врожай­ності, а значить забез­пе­чувати економічну підтримку країни та добробут родин.

Захисники боронять нас, а ми по­винні підтримувати їх: донатити й до­помагати. Бо, коли об'єднані однією метою – ми сильні, коли згуртовані над однією ціллю – ми незламні, коли в праці та житті разом – ми непере­можні!

                               О. ДИТЮК, провідний фахівець з комунікацій МХП

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано