Миронівська міська ТГ
Офіційний вебсайт
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

До уваги бюджетних установ та організацій стосовно необхідності своєчасного укладання договорів постачання/розподілу природнього газу

Дата: 19.02.2021 15:00
Кількість переглядів: 6157

Національна комісія, що здійснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП, Регулятор), у зв'язку з надходженням численних звернень щодо можливих ризиків виникненазг проблемної ситуації з газопостачанням установам та організаціям, що фінансуються з місцевих бюджетів, пов'язаних із реформою адміністративнотериторіального устрою України, в межах компетенції повідомляе наступне.

Згідно з частиною першою статті 3 Закону України «Про ринок природного газу» (далі - Закон), ринок природного газу функціонуе на засадах вільної добросовісної конкуренції, крім діяльності суб'ектів природннх монополій, та за принципами, зокрема, вільного вибору постачальника природного газу.

Відповідно до положень частини першої стаrгі 1 Закону:

оператор газорозподільної системи - суб'ект господарювання, який 3а підставі ліцензії здійснюе діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою на користь третіх осіб (замовників);

постачальник природного газу - суб'ект господарювання, який на підставі ліцензії здійснюе діяльність із постачання природного газу;

постачання природного газу - господарська діяльність, що підлягае ліцензуванню і полягае в реалізації природного газу безпосередньо споживачам на підставі укладених з ними договорів; розподіл природного газу - господарська діяльність, що підлягзе ліцензуванню і пов'язана з переміщенням природного газу газорозподільноао системою з метою його фізичної доставки споживачам, але що не включзе постачання природного газу.

Відповідно до положеннь статті 12 Закону, постачання природного газу здійснюеться відповідно до договору, за• яким постачальник зобов'язуеться поставити споживачеві природний газ належної якості та кількості у порядку, передбаченому договором, а споживач зобов'язуеться оплатити вартість 2 прийнятоrо природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором.

Права та обов'язки постачальників і споживачів визначаються Законом, Цивільним і Господарським кодексами України, правилами постачання природного газу, іншими нормативно-правовими актами, а також договором постачання природного газу.

Законом передбачено, що на підставі тиnових договорів, затверджених Регулятором,здійснюеться постачання природного газу побутовим споживачам та постачання природного газу постачальником «останньої надії».

При цьому, постачання природного газу іншим споживачам здійснюеться на підставі договорів, що укладаються відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів України та повинні містити істотні умови, визначені статтею 12 Закону.

Разом з тим, відповідно до частини першої статті 40 Закону розподіл природного газу здійснюеться на підставі та умовах договору розподілу природного газу в порядку, передбаченому кодексом газорозподільних систем та іншими нормативно-rгравовими актами.

За договором розnодіпу природного газу оператор газорозподільної системи зобов'язуеться забезпечити замовнику послуги розподілу природного газу на період та умовах, визначених договором розподілу природного газу, а замовник зобов'язуеться сплатити оператору газорозподільної системи вартість послуг розподілу природного газу.

Варто зазначити, що відносини, які виникають між постачальниками та споживачами природного газу, з урахуванням їх взаемовідносин з операторами газорозподільної системи/газотранспортної системи (далі — Оператори ГРМ/ГТС) регулюють Правила постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (далі — Правила постачання).

Так, відповідно до попожень пункту 1 розділу ІІ Правип постачання, підставою для постачання природного газу споживачу е:

наявність у споживача, об'ект якого підключений до газорозподільної системи, договору розподілу природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГРМ, та присвоення споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як суб'екту ринку природного газу;

наявність у споживача укладеного з постачапьником договору постачання природного газу та дотримання його умов;

включення споживача до Реестру споживачів nостачальника у відповідному розрахунковому періоді.

Разом з тим, відповідно до положень глави З розділу VI Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (далі — Кодекс ГРМ), договір розподілу природного газу мае бути укладений Оператором ГРМ з усіма споживачами, у тому числі побутовими споживачами, об'екти яких в установпеному порядку підключені до/через ГРМ, що на законних nідставах перебувае у власності чи користуванні Оператора ГРМ.

Споживачі, у тому чиспі побутаві споживачі, для здійснення ними санкціонованого відбору природного газу з ГРМ та можливості забезпечення 3 постачання їм природного газу їх постачальниками зобов'язані скласти договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ, до газорозпоцільної системи якого в установленому законодавством порядку підключений їх обект.

Здійснення відбору (споживання) природного газу споживачем за відсутності укладеного договору розподілу природного газу не допускаеgся.

Договір розподілу природного газу між Оператором ГРМ та споживачсм укладаеться шляхом підписання заяви-приеднання споживача до умов дсговору розподілу природного газу, що відповідае Типовому договору розподілу природного газу, розміщеному на офіційному веб-сайті Регулятора та Оператора ГРМ та/або в друкованих виданнях, що публікуються на території його ліцензованої діяльності з розподілу газу, і не потребуе двостораннього підписання сторонами письмової форми договору.

На письмову вимогу споживача Оператор ГРМ зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати отримання такого письмового звернення надати споживачу підписану уповноваженою особою Оператора ГРМ письмову формy договору розподілу природного газу.

Якщо в результаті реконструкції чи технічного переоснащення вже підключеного до ГРМ об'екта та/або зміни форми власності чи власника цього об'екта е необхідність внесення змін до персоніфікованих даних споживача укладання договору розподілу природного газу з новим власником, споживач (замовник) повинен самостійно звернутися до Оператора ГРМ з відповідною заявою про внесення змін до персоніфікованих даних або укладання дсговору розподілу природного газу.

Нові власники об'ектів, підключених в установленому законодавством порядку до ГРМ, разом із заявою про укладання договору розподілу при~одного газу (формування заяви-приеднання до умов договору розподілу прихдного газу) подають Оператору ГРМ такі документи:

1) копії документів, якими визначено право власності чи корисryвангя замовника на його об'ект (приміщення);

2) копії документів замовника на право укладання договорів, а caмe документів, які посвідчують фізичну особу або ії представника (для фізичних осіб), документів, які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприемця та їі представника (для юридичних осіб і фізичних осіб - підприемців), та копію документа про взяття на облік або реестрацію у територіальних органах Державної фіскальної служби;

3) копію належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час продедури укладання договору розподілу природного газу (за потреби).

Таким чином, у разі необхідності внесення змін до персоніфікованих даних споживача або укладення нового договору розподілу природного газу (у випадку зміни форми власності чи власника об'екта споживача), споживач мае звернутися до відповідного Оператора ГРМ з відповідною заявою про внесення змін до персоніфікованих даних або укладання договору розподілу прир~дного газу.

Отже, постачання природного газу споживачам (у тому числі бюджетним установам та організаціям) можливе лише за наявності договору постачання, 4 укладеного з будь-яким постачальником природного газу, що здійснюе діяльність на підставі відповідної ліцензії, та договору розподілу, укладеного з оператором газорозподільної системи відповідно до Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2498.

Разом з тим звертаемо увагу, що відповідно до положень пункту 1 глави 7 розділу VI Кодексу ГРМ, Оператор ГРМ в установленому законодавством порядку мае право припинити/обмежити газопостачання (розподіл природного газу) на об'ект споживача (у тому числі побутового споживача) з дотриманням Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугіпьної промисловості України від 15.05.2015 № 285, та нормативних документів, що визначають порядок обмеження/припинення природного газу, зокрема у випадках:

відсутності споживача в Реестрі споживачів будь-якого постачальника у відповідному розрахунковому періоді;

розірвання договору розподілу природного газу.

Таким чином, за відсутності у споживача діючого постачальника (тобто в ситуації, коли споживач не включений до Реестру споживачів будь-якого постачальника) у відповідному розрахунковому періоді та/або укладеного договору розподілу природного газу з Оператором ГРМ, такий об'ект споживача підлягае відключення від систем газопостачання.

Враховуючи вищезазначене, НКРЕКП наголошуе на важливості та необкідності проведення на обласному рівні роз'яснювальних робіт серед споживачів природного газу (бюджетник установ та організацій) щодо необхідностісвоечасного укладення договорів постачання/розподілу природного газу з метою уникнення відключення об'ектів таких споживачів від систем газопостачання.

Також зазначаемо, що відповідно до положень частини першої статті 1 Закону постачальник «останньої надії» - визначений Кабінетом Міністрів України постачапьник, який не мае права відмовити в укпаденні договору постачання природного газу на абмежений період часу.

Згідно з частиною першою статті 15 Закону у разі якщо постачальника ліквідовано, визнано банкрутом, його піцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано або їі дію зупинено, а також в інших випадках, передбачених правипами для постачальника «останньої надії», постачання природного газу споживачу здійснюеться у порядку, визначеному правилами для постачальника «останньої надії», та на умовах типового договору постачання постачальником «останньої надії» , що затверджуеться Регулятором.

Договір постачання між постачальником «останньої надії» і споживачем вважаеться укладеним з моменту початку фактичного постачання природного газу такому споживачу.

Постачальник «останньої надії» визначаеться Кабінетом Міністрів України строком на три роки за результатами конкурсу, проведеного у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Так, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України у від 22.07.2020 № 917-р «Про визначення товариства з обмеженою відповідальністю 5 «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» постачальником «останньої надії» ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України": визнано постачальником «останньої надії» строком на три роки як переможця конкурсу.

Відповідно до пункту 3 розділу VI Правил постачання, постачальник «останньої надії» здійснюе постачання природного газу споживачу за умови відсутності відключення або ініціювання діючим постачальником відключення його об'екта в таких випадках:

банкрутство, ліквідація попереднього постачальника природного газу;

зупинення або анулювання ліцензії на постачання природного газу попереднього постачальника;

відсутність підтвердженої номінації та реномінації для газової доби D до 02:00 UTC (04:00 за київським часом) години для зимового періоду в газову добу (D-1) та 01:00 UTC (04:00 за київським часом) години для літнього періоду в газову добу (D-1) у діючого постачальника на точку виходу до газорозподільнvї системи, до якої підключений побутовий споживач, крім випадків ініціювания постачальником «останньої надії» відключення по об'екту такого споживача (положення цього абзацу застосовуеться при постачанні природного газу побутовому споживачу);

відсутність побутового споживача (точки комерційного обліку споживача) в Реестрі споживачів будь-якого постачальника на інформаційній платфоржі Оператора ГТС (положення цього абзацу застосовуеться при постачанні природного газу побутовому споживачу).

Таким чином, на сьогодні випадки, за яких постачання природного газу здійснюеться постачальником «останньої надії», встановлені пунктом 3 розділу VI Правил.

При цьому, ані положеннями Закону, ані положеннями Правил, не передбачено випадків здійснення постачання природного газу постачальником «останньої надії» у разі зміни форми власності на об'ект споживача та/або несвоечасного укладення договору розподілу/постачання природного газу.

Разом з тим слід зазначити, що відповідно до пункту 61 Прикінцевих а перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до прийняrгя закону про адміністративно-територіальний устрій України закінчення повноважень сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, а також реорганізація сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів як юридичних осіб у зв'язку із змінами в адміністративнотериторіальному устрої України здійснюються з урахуванням таких положень:

сформована територіальна громада е правонаступником усього майна, прав та обов'яsків розформованої територіальної громади з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 5 і 6 цього пункту;

юридична особа — сільська, селищна, міська рада, розміщена в адміністративному центрі сформованої територіальної громади, е правонаступником прав та обов'язків усіх юридичних осіб - сільських, селищнг-г.к, міських рад, обраних розформованими територіальними громадами, з дня набуття повноважень новообраною радою;

юридична особа — виконавчий комітет новообраної ради е правонаступником прав та обов'язків юридичних осіб - виконавчих комітет:в б рад, що припиняються, з дня затвердження новообраною радою персонального складу ії виконавчого комітету.

При цьому, пунктом 62 Прикінцевиіс та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що до прийнзття закону про адміністративно-територіальний устрій України припинення повноважень районних рад, а також припинення районних рад як юридичних осіб у зв'язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України здійснюються з урахуванням таких положень, зокрёма районна рада, яка представляе спільні інтереси територіальних громад новоутвореного району, з дня набуття нею повноважень е правонаступником всього майна, праи та обов'язків районних рад, які иредставляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів, території яких вкпючені до складу новоутвореного району, якщо інше не пвредбачено цим Законом.

Враховуючи вищевикладене, новоутворені територіальні громади е правонаступниками прав та обов'язків розформованої територіальної громади, у тому числі за договорами постачання та розподілу природного газу.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано